FESTA DESPERATO​-​Život ve hříchu EP

by waking the dead records

/
 • Record/Vinyl + Digital Album

  wakingthedead.eshop-zdarma.cz/g441.Festa+desperato+%8Eivot+ve+h%F8%EDchu+EP.html

  Includes unlimited streaming of FESTA DESPERATO-Život ve hříchu EP via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €4 EUR

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  wakingthedead.eshop-zdarma.cz/g442.Festa+desperato+%8Eivot+ve+h%F8%EDchu+limit+EP.html

  Includes unlimited streaming of FESTA DESPERATO-Život ve hříchu EP via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €5 EUR

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
01:20
7.

credits

released January 1, 2010

tags

license

all rights reserved
Track Name: JEN VÍRA/MINUTA KRAVÁLU A TICHA
Jen víra (Paaya)
Ta úchylná možnost, že se svět točí pozpátku
Že každá náhoda má svůj scénář a děj
Ten průser jistýho včerejška, co se za týden napevno změní
Ten divnej pocit z pojmů, který utvářej skutečnost
Rozflákáme si palici o novinářskej žargon
Posichrovanou pravdu z románu bez konce
Není vědění… jen víra v ně!

Minuta kraválu a ticha (Paaya)
Siréna vytyčila předepsanou dobu smutku
Aspoň chvíli pro rozjímání nad záběrem ze včerejších zpráv
Tahle minuta kraválu a ticha neznamená prd!
Jen špetku sentimentu na podporu volebního plánu
Nedělní chvilku poezie střídá pondělní chvilka mlčení ve strachu
Taky dnes vstaň a truchli na povel
Ale zítra až chcípneš i ty…
Náhrobky poblitý slzama parazitů
Just faith (Jen vira - Paaya)
What an abnormal possibility that the world is spinning backwards
That every accident has it's scenario and plot
What a mess of a yesterday taken for granted, but changed forever just a week after
What a strange feeling about the terms creating the reality
We can smash our brains with the journalist jargon
With the undisputed truth from a neverending novel
There's no knowledge... just faith in it!

A minute of noise and silence (Minuta kravalu a ticha - Paaya)
The sound of sirens marked out the required time of sorrow
At least a moment for reflections upon the yesterday TV news shot
This minute of noise and silence doesn't mean shit!
Just a little bit of sentiment to support the election campaign
After the "Sunday poetry"(*) comes the "Monday silence in fear"
You also stand up today and mourn on command!
But tomorrow when you will die like a dog too...
Gravestones puked on with the tears of parasites
(*) "Sunday poetry" used to be a short idyllic Sunday TV programme in the communist era.
Track Name: NIČÍ MĚ TO/ZÁBAVA ZNUDĚNEJCH FRACKŮ
Ničí mě to (Mára)
Tvoje svoboda mě drží pod krkem
Nevidíš, neslyšíš
Ale měl bys to změnit
K čemu je mně dobrý
Když respektuju
To co mě nakonec ničí?
Hranice osobní svobody
Rozumíš?
Už ani o krok dál

Zábava znuděnejch fracků (Paaya)
Zařaď a sešlápni plyn
Hezky až k podlaze
Ať adrenalin stoupá
Roztoč bubínek a zmáčkni spoušť
Zábava znuděnejch fracků
Se všema který cestou nesejmeš
se postavím do zatáčky tvé smrti
A budu se smát…
A tancovat po vraku tvé pýchy…

It ruins me (Nici me to - Marek)
Your freedom keeps me at bay
You can't see, you can't hear
But you should change this
How do I profit from respecting
Something that ruins me in the end?
Bounds of personal freedom
Do you understand?
Not a step further

Entertainment of bored brats (Zabava znudenejch fracku - Paaya)
Shift the gear and step on the gas
Properly to the floor
To let the adrenaline level rise
Spin the cylinder and squeeze the trigger
Entertainment of bored brats
With everyone you don't knock down on your way
I'll take a stand in the curve of your death
And I'll sneer...
And I'll dance on the ruins of your pride
Track Name: CHRÁM ZKÁZY
Chrám zkázy (Mára)
Život v domnění něčeho
za stínem, který nevidíš
Dům hrůzy musíš projít
než sestoupíš do chrámu zkázy
Tvá víra v čistotu
nakonec sražená na kolena
Před oltářem poznání
nalezneš svoji odvrácenou tvář

Temple of ruination (Chram zkazy - Marek)
Life on the assumption of something
hidden in the shade you cannot see
You have to go through the horror house
before you enter the temple of ruination
Your faith in purity
finally brought to it's knees
In front of the altar of knowledge
you'll find the dark side of your soul
Track Name: ŽIVOT VE HŘÍCHU
Život ve hříchu (Mára)
Celej život se plazit ve stínu kříže
S pocitem viny
Kterej vložili do vínku
V rámci Boží propagandy
Dodržovat pravidla
Deset je zákon
A celej život platíš
Za život ve hříchu
Obrazy nicoty
S výjevy z pekla
Umírat shrbený
Před vlastním strachem

Life in sin (Zivot ve hrichu - Marek)
Your whole life groveling in the cross' shadow
with the sense of guilt
you were endowed with
within the framework of the Holy propaganda
Obey the rules
Ten is the law
And for your whole life you've got to pay
for living in sin
Pictures of nothingness
with the scenes from hell
Dying hunched
with your own fear
Track Name: ODVRÁCENÁ TVÁŘ
Odvrácená tvář (Vápno)
Bude hodný chlapec
Pokřtíme ho a Pán ho přijme k sobě
A už ti leje mokré dobro
Potřebuje tvůj souhlas???
Proč taky?!
Pán se nemýlí
A dál nedělní mše a po škole náboženství
Čtvrtá třída - chci tohle vůbec?
Když to skončíš, ta milá tvář
se obrátí proti tobě
Najednou jsi fracek, darebák a grázl

Dark side of the soul (Odvracena tvar - Vapno)
He's gonna be a good boy
We'll christen him and Lord will accept him
And he's already shedding wet welfare on you
Does he need your consent?
Well... why?!
Lord cannot be wrong
And Sunday masses continued with religious education after school
Fourth class - do I want this at all?
As you end it, that nice face turns against you
Suddenly you're called a brat, a criminal and a bastard
Track Name: PRO VŠECHNY
Pro všechny (Paaya)
Patentovali si nárok na mozek a pravdu
Zakázali, spálili nebo bránili mou svobodu?
Nezkoušej mi už nikdy namluvit
Že tvý svědomí je lepší než to mý
Žádnej pseudobůh s červenou fixou
Mi nebude linkovat co smím číst!
Mrdat cenzuru vlastní minulosti!
Mein kampf i Bible patří všem!

To everyone (Pro vsechny - Paaya)
They patented their privilege to have brain and truth
They forbid, did they burn or defend my freedom?
Don't you ever try to persuade me
That your conscience is better than mine
No self-appointed god with a red pencil
is gonna mark out what I'm allowed to read!
Fuck the censorship of our own history!
Mein Kampf and the Bible belong to everyone!
Track Name: ZBORCENÉ NADĚJE/OSLAVIT ZOUFALSTVÍ
Zborcené naděje (Mára)
Zborcené naděje
Ve světě cizích pravidel
Kde platíš za cizí chyby
Nesoucí kříž který ti nepatří
Na horu lebek vystoupíš
Pro bolest v cizím těle
Zbavený hrdosti
Víry v sebe sama

Oslavit zoufalství (Mára)
Až do dna láhve
Oslavit zoufalství
Látka funguje jak má
Okamžiky radosti a štěstí
Úsměv tancuje po obličeji
Ale uvnitř hlodá temnota
Zoufalství vítězí
Potácející se bez východiska
Plný chlastu

Hopes fallen into ruin (Zborcene nadeje - Marek)
Hopes fallen into ruin
In the world of someone else's rules
Where you pay for other people's faults
Bearing a cross not belonging to you
You climb a skull mountain
For pain in someone else's body
Delivered of pride
Of faith in yourself

Celebrating the despair (Oslavit zoufalstvi - Marek)
Properly to the bottom of the bottle
Celebrating man's own despair
The substance works the way it's supposed to
Moments of joy and happiness
A smile spread across the face
But darkness preys on the mind
Desperation wins
Reeling without hope
Full of booze